Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Melli Mello BV (hierna "Melli Mello") zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 64927016.

Artikel 1. Definities

De volgende termen hebben de betekenis die hieraan wordt toegekend:
1. Overeenkomst: de volledige inhoud van deze Algemene Voorwaarden en het / de aangeboden document (en) betreffende het Project en / of de verkoop en levering van Producten en / of het verlenen van de Licentie.

2. Klant: de (rechts) persoon of entiteit die een overeenkomst aangaat met Melli Mello.

3. Klant: alle materialen, informatie, foto's, geschriften en andere creatieve inhoud die door Klant wordt verstrekt voor gebruik bij de voorbereiding en / of opname van de Producten.

4. Klantproducten: de Klantproducten die worden geleverd onder het (de) handelsmerk (en);

5. Deliverables: de diensten en werkproducten die door Melli Mello aan de Klant worden geleverd in de vorm en media gespecificeerd in de offerte.

6. Final Art: alle creatieve inhoud ontwikkeld of gemaakt door Melli Mello, of in opdracht van Melli Mello, exclusief voor het Project en opgenomen in en geleverd als onderdeel van de Final Deliverables, inclusief en bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, alle visuele ontwerpen , visuele elementen, grafisch ontwerp, illustratie, fotografie, typografische bewerkingen en tekst, wijzigingen aan klantinhoud, en Melli Mello's selectie, rangschikking en coördinatie van dergelijke elementen samen met klantinhoud en / of materiaal van derden.

7. Final Deliverables: de definitieve versies van de Deliverables geleverd door Melli Mello en aanvaard door de Klant.

8. Algemene voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden van Melli Mello.

9. Melli Mello: de ontwerper Melli Mello BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Veenendaal, aan de Ravelijn 14, 3905 NV in Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64927016 (KvK).

10. Licentie: het verlenen van een niet-overdraagbaar recht en licentie om de Merken te gebruiken;

11. Voorbereidende werken: alle kunstwerken inclusief, maar niet beperkt tot, concepten, schetsen, visuele presentaties of andere alternatieve of voorlopige ontwerpen en documenten ontwikkeld door Melli Mello, die al dan niet tegen betaling kunnen worden getoond en geleverd aan de Klant, maar die geen deel uitmaken van het Final Art.

12. Producten: de producten van Melli Mello die geleverd worden onder haar merk (en);

13. Project: de omvang en het doel van het geïdentificeerde gebruik van het werkproduct door de opdrachtgever zoals beschreven in de aanbieding of in enig ander voorstel.

14. Diensten: alle diensten en het door Melli Mello aan de Klant te leveren werkproduct zoals beschreven en verder beschreven in de Offerte.

15. Materiaal van derden: eigendomsmateriaal van derden dat is opgenomen in de Eindresultaten, inclusief maar niet beperkt tot stockfoto's of illustraties.

16. Handelsmerken: alle geregistreerde of geregistreerde handelsmerken, handelsnamen, woorden, symbolen, ontwerpen, logo's of andere apparaten of ontwerpen van Melli Mello.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overeenkomsten van Melli Mello zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij anders vermeld.

2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van alle overeenkomsten tussen de Klant en Melli Mello.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met de uitdrukkelijke verwerping van de algemene voorwaarden van de Klant en / of enige andere derde.

4. Ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van het Contract en / of de Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Indien enige bepaling van de Overeenkomst en / of de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, komen de Partijen overeen dat deze zal worden vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die hetzelfde of het meest gelijkwaardige juridische en / of economische effect heeft. .

5. Melli Mello kan de voorwaarden van de algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zonder toestemming van de klant.

Artikel 3. Aanbiedingen

1. Aanbiedingen worden gedaan op basis van door de Klant verstrekte informatie en specificaties en zijn gebaseerd op de Diensten en / of levering van Producten binnen normale termijnen en onder normale omstandigheden.

2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan eventuele fouten in een aanbieding.

3. De aanbiedingen en offertes van Melli Mello zijn vrijblijvend en vormen geen bindende overeenkomst tussen Melli Mello en de ontvanger van het aanbod. Bovendien is de genoemde aanbieding slechts geldig gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum die erop wordt vermeld, tenzij anders vermeld.

4. De totstandkoming van een Contract komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de Klant, met dien verstande dat Melli Mello het aanbod kan herroepen binnen drie (3) dagen na ontvangst van de aanvaarding, in welk geval er geen contract zal worden geacht tot stand te zijn gekomen. .

5. Indien de Klant een Project- en / of Productbestelling plaatst die bindend is voor de Klant, komt de Overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding van de bestelling door Melli Mello, onverminderd het recht van Melli Mello om de aanvaarding te herroepen, in welk geval geen overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen.


Artikel 4. Uitvoering

1. Melli Mello verbindt zich ertoe de Diensten naar beste weten, kunnen en deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het doel van het Project zoals gespecificeerd door de Klant.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de overeengekomen levertijd in de aanbieding een schatting.

3. Melli Mello zal voorrang geven aan de uitvoering van de Services indien nodig of zoals aangegeven in de offerte, en zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Services uit te voeren binnen de tijd (en) zoals aangegeven in de offerte.

4. Het is Melli Mello toegestaan om externe ontwerpers of andere dienstverleners in te schakelen en / of in te schakelen als onafhankelijke contractanten in verband met de Diensten.

5. De klant stemt ermee in om de producten binnen de voor dergelijke beoordelingen gespecificeerde tijd te beoordelen en ofwel (i) de producten schriftelijk goed te keuren of (ii) schriftelijke opmerkingen en / of correcties te verstrekken die voldoende zijn om de zorgen, bezwaren of correcties van de klant aan Melli Mello weg te nemen.

6. Melli Mello heeft het recht om schriftelijke opheldering te vragen van eventuele zorgen, bezwaren of correcties. Een dergelijke schriftelijke kennisgeving is voldoende om eventuele bezwaren, correcties of wijzigingen duidelijk aan het licht te brengen en Melli Mello zal zich ertoe verbinden deze tijdig en op commerciële basis te implementeren. Op alle bezwaren, correcties, wijzigingen of aanpassingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving van de Klant, wordt de Levering geacht te zijn aanvaard.

Artikel 5. Levering van producten

1. De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing indien Melli Mello Producten onder de Overeenkomst verkoopt en levert aan de Klant.

2. Tenzij Melli Mello schriftelijk anders heeft bevestigd, geschiedt levering FCA (Incoterms 2010).

3. Alle datums die worden vermeld voor levering van de producten zijn slechts bij benadering en Melli Mello is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade geleden door de klant als gevolg van vertraging in de levering of niet-levering van de producten, ongeacht de oorzaak.

4. Als de klant de producten niet op tijd in ontvangst neemt - of als de klant geen instructies geeft voor de levering - zal Melli Mello naar eigen keuze de levertijd of verzending van de producten verlengen en de producten op risico van de klant opslaan en tot daadwerkelijke levering, of annuleer het Contract of een deel ervan, in beide gevallen onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover Melli Mello beschikt.

5. De Klant verbindt zich ertoe om de instructies van Melli Mello met betrekking tot de inklaring van de Producten strikt na te leven en om Melli Mello, op verzoek van Melli Mello, alle relevante documenten te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, export- / importdocumenten van EU-lidstaten en / of derde landen die nodig zijn voor het recht op uitvoerrestituties of andere subsidies. De Klant is aansprakelijk voor en vrijwaart Melli Mello en zijn filialen voor alle kosten en schade geleden of opgelopen door Melli Mello en zijn filialen als gevolg van de schending van deze verbintenis door de Klant.

6. Onmiddellijk na ontvangst van de producten zal de klant de producten grondig onderzoeken om te verifiëren dat de producten in overeenstemming zijn met de overeenkomst en volledig zijn.

7. De Klant verliest het recht om een beroep te doen op de non-conformiteit of het verlies van de Producten indien de Klant Melli Mello hiervan niet onverwijld maar binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de Producten op de hoogte stelt, met vermelding van de aard van de non-conformiteit of verlies, of zo snel mogelijk nadat de Klant de non-conformiteit of het verlies heeft ontdekt of had moeten ontdekken.

8. Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de klant als Melli Mello alle betalingen heeft ontvangen die aan de klant zijn gefactureerd in verband met de levering van de producten.

9. Bij niet tijdige betaling is Melli Mello gerechtigd de geleverde goederen zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. De klant geeft Melli Mello vooraf toestemming om toegang te krijgen tot alle sites in en rond het terrein van de klant.

10. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, administratieve regels en / of voorschriften die van toepassing zijn op de invoer van de Producten in het land van distributie en de daaropvolgende verwerking, marketing, distributie, wederverkoop en / of het gebruik ervan.


Artikel 6. Verantwoordelijkheden van de customer

Klant erkent dat het verantwoordelijk is voor de redelijke en tijdige uitvoering van het volgende:

1. het coördineren van het besluitvormingsproces met andere partijen dan Melli Mello; zonder verdere voorbereiding de Content van de Klant te verstrekken in een vorm die geschikt is voor reproductie of opname in de Prestaties, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte; het verstrekken van andere nauwkeurige en volledige informatie en materialen op verzoek van Melli Mello en de laatste proeflezing en in het geval dat de klant de resultaten heeft goedgekeurd, maar fouten, zoals bijvoorbeeld niet-beperking, typografische fouten of spelfouten, in het eindproduct blijven kosten voor het corrigeren van dergelijke fouten zijn voor rekening van de klant.

2. De klant erkent en stemt ermee in dat het vermogen van Melli Mello om aan alle schema's te voldoen volledig afhangt van de snelle uitvoering van zijn verplichtingen door de klant om materialen en schriftelijke goedkeuringen en / of instructies te verstrekken in het kader van de offerte en dat elke vertraging in de uitvoering door de klant of elke wijziging van de Services of de Producten waar de Klant om vraagt, kan de levering van de Producten vertragen. Een dergelijke vertraging veroorzaakt door de klant vormt geen schending van enige voorwaarde, voorwaarde of verplichting van Melli Mello onder de algemene voorwaarden of het contract.Artikel 7. Wijzigingen

1. Tenzij anders vermeld in de offerte en tenzij hierin anders is bepaald, zal de klant extra kosten betalen voor wijzigingen die door de klant zijn aangevraagd en die buiten de reikwijdte van de services vallen, op basis van tijd en materiaal tegen het standaard uurtarief van Melli Mello. Deze kosten komen bovenop alle andere bedragen die onder de offerte verschuldigd zijn, ongeacht een eventueel in de offerte vermeld maximumbudget, aanneemsom of definitieve prijs. Melli Mello kan elk leveringsschema of deadlines in de Offerte en Deliverables verlengen of wijzigen indien dergelijke wijzigingen dit vereisen.

2. Als de klant wijzigingen aanvraagt of bestelt die neerkomen op een herziening in of bijna vijftig procent (50%) van de tijd die nodig is om de resultaten te produceren, en / of de waarde of omvang van de services, heeft Melli Mello het recht om een nieuwe en afzonderlijke offerte aan de Klant voor schriftelijke goedkeuring. Het werk aan de herziene Diensten begint pas als een volledig ondertekende herziene Offerte en, indien nodig, aanvullende voorschotten zijn ontvangen door Melli Mello.Artikel 8. Honoraria en kosten

1. Als vergoeding voor de door Melli Mello te leveren Services, de verleende Licentie en / of de geleverde Producten, zal de Klant aan Melli Mello vergoedingen betalen in de bedragen en volgens het betalingsschema gespecificeerd in de aanbieding, en alle toepasselijke verkoop- en gebruiksdoeleinden. of omzetbelasting (btw).

2. Kosten gemaakt door Melli Mello in verband met het Contract zullen als volgt door de Klant worden betaald: incidentele en contante kosten, inclusief maar niet beperkt tot de kosten van verzending, verzending, koeriersdiensten, servicebureaus, drukwerk, blauwdrukken, modellen, presentatiemateriaal, fotokopieën, computerkosten en, indien van toepassing, reiskostenvergoeding per kilometer (inclusief parkeertarieven en tol) of andere door Melli Mello gemaakte reiskosten (inclusief vervoer, maaltijden en accommodatie), met voorafgaande toestemming van de Klant.

3. De prijs van het project omvat alleen de Melli Mello-vergoeding. Alle externe kosten, inclusief maar niet beperkt tot materiaalhuur, fotograafvergoedingen, fotografie- en / of artworklicenties, prototypeproductiekosten, bemiddelingskosten, licenties en online toegang of hostingkosten, komen voor rekening van de Klant, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld in de offerte.Artikel 9. Betaling

1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen veertien (14) dagen na ontvangst, tenzij anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst tussen Melli Mello en de Klant.

2. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling met betrekking tot de Overeenkomst te geschieden op de bankrekening van Melli Mello via bankoverschrijving of een ander betaalmiddel dat is overeengekomen tussen de Klant en Melli Mello.

3. De valuta van alle betalingen is in euro's, tenzij een andere valuta is vermeld in het contract of op de factuur.

4. Bij niet tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim.

5. Een maandelijkse servicekosten van één procent (1%) is verschuldigd over alle achterstallige saldi. Betalingen worden eerst gecrediteerd voor de kosten van de achterstallige betalingen en vervolgens voor het onbetaalde saldo.

6. De klant is verantwoordelijk voor alle incassokosten of juridische kosten die nodig zijn voor de betaling van het verschuldigde bedrag.

7. Melli Mello behoudt zich het recht voor om de levering op te schorten ("opschorten") en elke eigendomsoverdracht van onderhanden werk als accounts niet actueel zijn of te laat zijn.

8. Elke toekenning van een licentie voor het gebruik of de overdracht van eigendom van enige Intellectuele eigendomsrechten onder het Contract (inclusief een Licentie) is afhankelijk van de ontvangst van volledige betaling, inclusief alle openstaande bijkomende kosten, belastingen, uitgaven en vergoedingen, kosten of de kosten van aanpassingen.

9. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan de Klant geen rechten doen gelden om vorderingen te verrekenen met zijn betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst. 9. De betalingsverplichting uit de Overeenkomst is absoluut en onvoorwaardelijk.

Artikel 10. Duur, verzuim en beëindiging

1. De Overeenkomst gaat in bij aanvaarding van het aanbod en blijft van kracht totdat de Diensten en / of de levering van Producten zijn voltooid en geleverd.

2. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het verlenen van een Licentie, wordt deze aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst volgt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. In dat geval geldt voor elk van de partijen een opzegtermijn van drie

(3) kalendermaanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Melli Mello is op geen enkele wijze verplicht tot enige vergoeding van schade als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst.

3. Indien Melli Mello vermoedt dat de Klant niet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zal kunnen voldoen, is de Klant verplicht om op eerste verzoek van Melli Mello voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. op een manier die wordt gespecificeerd door Melli Mello.

4. Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover Melli Mello beschikt, heeft Melli Mello het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen in de volgende gevallen:

4a. Indien Melli Mello na het aangaan van de Overeenkomst twijfels heeft over de noodzakelijke liquiditeit van de Klant en de Klant deze twijfels niet kan wegnemen door het verstrekken van voldoende bewijs of voldoende zekerheid;

4b. Indien een curator, bewindvoerder, conservator of vereffenaar wordt aangesteld voor het geheel of een substantieel deel van het vermogen van de Klant;

4c. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend, of daartoe een verzoek wordt gedaan; of

4d. Als het bedrijf van de klant wordt geliquideerd of beëindigd.

4e. Als de Klant in gebreke is, als gevolg van de schending van een van zijn materiële verantwoordelijkheden of verplichtingen onder de overeenkomst, waaraan niet is voldaan binnen tien (10) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving ("ingebrekestelling") waarin de kwestie wordt gespecificeerd of kwestie in gebreke blijven.

5. In geval van beëindiging zal Melli Mello worden gecompenseerd voor de Diensten die zijn uitgevoerd tot de datum van beëindiging ten belope van (a) een eventuele vooruitbetaling, (b) een evenredig deel van de verschuldigde vergoedingen, of (c) uurtarieven voor werk dat is uitgevoerd door Melli Mello of de agenten van Melli Mello vanaf de datum van beëindiging, indien dit meer is; en de klant zal alle kosten, vergoedingen, contant geld en eventuele extra kosten betalen die zijn gemaakt vóór en tot de datum van beëindiging.

6. Bij het verstrijken of beëindigen van de overeenkomst zal elke partij de overeenkomst retourneren of, op verzoek van de bekendmakende partij, de overeenkomst vernietigen. Vertrouwelijke informatie van de andere partij, en anders dan hierin bepaald, blijven alle rechten en plichten van elke partij onder de Overeenkomst, met uitzondering van de Services, van kracht.


Artikel 11. Vertrouwelijke informatie


1. Elke partij erkent dat zij bepaalde vertrouwelijke of bedrijfseigen technische en zakelijke informatie en materialen van de andere partij kan ontvangen in verband met de overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot voorbereidende werken.
2. Elke partij, haar agenten en werknemers zullen alle vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk behandelen en bewaren, zullen geen vertrouwelijke informatie aan derden bekendmaken en zullen geen vertrouwelijke informatie gebruiken, behalve indien nodig om aan haar verplichtingen onder het bod te voldoen, behalve zoals vereist door een rechtbank of overheidsinstantie.
3. Niettegenstaande het voorgaande, omvat vertrouwelijke informatie geen informatie die openbaar is of openbaar wordt gemaakt buiten de schuld van de ontvangende partij, of die anderszins naar behoren is ontvangen van een derde partij zonder een verplichting tot vertrouwelijkheid.

Artikel 12. Accreditatie / promotie


1. Alle displays of publicaties van de deliverables zullen een accreditatie- en / of copyright-vermelding dragen in naam van Melli Mello in de vorm, grootte en locatie zoals opgenomen door Melli Mello in de deliverables, of zoals anders aangegeven door Melli Mello.

2. Melli Mello behoudt zich het recht voor om de Deliverables te reproduceren, publiceren en weer te geven in de portfolio's en websites van Melli Mello, en in galerijen, designtijdschriften en andere media of tentoonstellingen met als doel creatieve uitmuntendheid of professionele vooruitgang te erkennen, en om te worden gecrediteerd met het auteurschap van de resultaten in verband met dergelijk gebruik.

3. Melli Mello kan haar rol met betrekking tot het Project en, indien van toepassing, de Diensten die aan de Klant worden geleverd op haar website en in ander promotiemateriaal beschrijven en, indien er geen uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt, een link naar de website van de andere partij opnemen.


Artikel 13. Intellectuele eigendom


1. De inhoud van de klant, inclusief alle bestaande handelsmerken, blijft het exclusieve eigendom van de klant of zijn respectieve leveranciers, en de klant of zijn leveranciers zijn de enige eigenaar van alle rechten die daarmee verband houden. De Klant verleent hierbij aan Melli Mello een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Klantinhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, weergeven en publiceren, uitsluitend in verband met de uitvoering van de Diensten door Melli Mello en het beperkte promotionele gebruik van de Producten als geautoriseerd in de overeenkomst.

2. Alle materialen van derden zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Melli Mello zal de klant informeren over materiaal van derden dat nodig kan zijn om de services uit te voeren of dat anderszins is opgenomen in de definitieve overeenkomst. In dergelijke omstandigheden zal Melli Mello de klant op de hoogte stellen van de noodzaak om een licentie te verlenen, op kosten van de klant, en tenzij anders bepaald door de klant, zal de klant de licentie (s) verkrijgen die nodig zijn om het gebruik van de materialen van derden door de klant in overeenstemming met de gebruiksrechten toe te staan. hierin verleend.

3. Indien de Klant nalaat de nodige licenties te verkrijgen of anderszins te regelen of het gebruik van Materialen van Derden te bestellen, zal de Klant Melli Mello vrijwaren van en vrijwaren van alle schade, aansprakelijkheden, kosten, verliezen of uitgaven die voortvloeien uit enige claim, eis. of actie door een derde partij als gevolg van het niet verkrijgen van auteursrechten, handelsmerken, publiciteit, privacy, smaad of andere vrijgaven of toestemmingen met betrekking tot materialen opgenomen in het Definitieve Kunstwerk.

4. Melli Mello behoudt alle (auteurs) rechten in en op alle Voorlopige Werken. De klant moet alle voorbereidende werken binnen dertig (30) dagen na voltooiing van de diensten aan Melli Mello retourneren en alle rechten in en op alle voorbereidende werken blijven het exclusieve eigendom van Melli Mello.

5. Melli Mello behoudt alle (kopieer) rechten en eigendomsrechten op alle originele werken die Final Art bevatten, inclusief alle rechten om dergelijke werken te tonen of te verkopen. De Klant zal alle originele illustraties binnen dertig (30) dagen na voltooiing van de Diensten aan Melli Mello retourneren.


6. Melli Mello behoudt alle rechten, titels en belangen in en op al haar handelsmerken.


7. Tenzij anders overeengekomen, verleent Melli Mello aan de Klant het exclusieve, eeuwigdurende en wereldwijde recht en de licentie om het Werk uitsluitend te gebruiken, te reproduceren en weer te geven in verband met het Project zoals gedefinieerd in de aanbesteding en in overeenstemming met de verschillende voorwaarden van de Overeenkomst. en de algemene voorwaarden. De rechten verleend aan de Klant zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruik van de Final Art in zijn oorspronkelijke vorm. Het is de Klant niet toegestaan om het Eindartikel te knippen, vervormen, manipuleren, herconfigureren, imiteren, animeren, er afgeleide werken van te maken, delen te verwijderen of op enige andere manier te wijzigen.


8. Alle goodwill in verband met het gebruik van de slotakte en / of de handelsmerken behoort toe aan Melli Mello.


9. Indien de Klant zich bewust wordt van een derde partij die inbreuk maakt op of probeert inbreuk te maken op enig recht in en op de Handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van Melli Mello, zal de Klant Melli Mello onmiddellijk op de hoogte stellen zodra hij zich bewust wordt van de vermeende inbreuk op de Handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zal Melli Mello alle hulp en assistentie verlenen die redelijkerwijs nodig is om te beslissen of de vermeende inbreukmaker zal worden vervolgd in verband met de vermeende inbreuk en om een dergelijke procedure te starten die Melli Mello besluit te starten.


10. De Klant zal geen enkele procedure starten tegen een vermeende inbreukmaker, behalve op aanwijzing van Melli Mello. Melli Mello is echter niet verplicht om actie te ondernemen tegen enige vermeende inbreuk en is op geen enkele manier aansprakelijk jegens de Klant voor het nalaten hiervan.


11. De klant zal Melli Mello op de hoogte stellen van elke claim of procedure die door een derde tegen de klant is ingesteld, bedreigd of ingesteld, al dan niet voor schadevergoeding, en van elk gerechtelijk bevel, voortkomend uit de exploitatie door de klant van de rechten verleend door de overeenkomst. , onmiddellijk nadat een dergelijke claim of procedure is ingesteld, bedreigd of begonnen, en de klant zal Melli Mello toestaan deel te nemen aan zijn verdediging.

Artikel 14. Licentie

1. De voorwaarden van dit artikel zijn alleen van toepassing en hebben voorrang als Melli Mello de klant een afzonderlijke licentie verleent voor het gebruik van de handelsmerken in verband met de productie, verpakking, verkoop, marketing en distributie van de producten van de klant, zoals gedefinieerd in het aanbod. en in overeenstemming met de verschillende voorwaarden van de overeenkomst.

2. Melli Mello heeft het recht om het gebruik van de handelsmerken te beperken tot een geografisch gebied.

3. De klant zal Melli Mello het royaltytarief betalen dat in de aanbieding is gespecificeerd. Melli Mello heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen als Licentienemer de royalty niet binnen dertig (30) dagen na de vervaldatum heeft betaald.

4. Binnen 30 dagen na 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van elk kalenderjaar gedurende de looptijd van de Overeenkomst, dient de Klant een verkooprapport in bij Melli Mello. Elk rapport vermeldt, met betrekking tot de voorgaande kwartaalperiode, het totale brutobedrag dat door de Klant is gefactureerd voor alle verkopen van de Producten van de Klant onder de Merken.

5. Om verificatie van het rapport mogelijk te maken, zal de Klant volledige en nauwkeurige boeken en bescheiden bijhouden met betrekking tot de aankoop, fabricage, verkoop en andere vervreemding van alle Producten van de Klant en zal deze boeken en bescheiden beschikbaar houden gedurende een periode van vijf (5) jaar na de datum van aankoop, fabricage, verkoop of andere vervreemding van dergelijke producten van de klant.

6. Melli Mello heeft het recht om de boeken en bescheiden van de Klant van tijd tot tijd in te zien met het oog op verificatie van het rapport.

7. Een dergelijke inspectie zal worden uitgevoerd door een registeraccountant die is aangewezen door Melli Mello. De klant moet bereid zijn om mee te werken en alle hulp te bieden in verband met een dergelijke inspectie.

8. Het inzagerecht van Melli Mello blijft van kracht na beëindiging of afloop van de Licentieovereenkomst gedurende een periode van vijf (5) jaar na beëindiging of afloop.

9. Tenzij anders overeengekomen, geldt bij (tussentijdse) beëindiging van de Licentieovereenkomst een verkortingstermijn van zes (6) maanden. Gedurende de uitfaseringsperiode is het Klant toegestaan zijn voorraad producten van klanten te verkopen. Het is de Klant niet toegestaan om gedurende deze periode nieuwe Producten van de Klant te produceren. Voor alle duidelijkheid: de bepalingen met betrekking tot de royaltyverplichtingen van de Klant en andere postcontractuele verplichtingen met betrekking tot audit en financiële controle in overeenstemming met de Licentieovereenkomst blijven van kracht tijdens de uitfaseringsperiode.

Artikel 15. Aansprakelijkheidsbeperking

1. De totale aansprakelijkheid van Melli Mello die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst is beperkt tot een maximum van de bedragen die de Klant aan Melli Mello heeft betaald in verband met de Leveringsproducten, de Licentie, de Services en het Werkproduct.

2. Melli Mello is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Deliverables, Licentie, Services, Final Deliverables en Werkproduct of als gevolg van negatieve publiciteit.

3. In alle omstandigheden is de maximale aansprakelijkheid van Melli Mello jegens de klant voor schade door welke oorzaak dan ook en de maximale verhaalsmogelijkheid van de klant, ongeacht de vorm van actie, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins, beperkt tot het maximale totale bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Melli Mello zal betalen. in het relevante geval betalen, zelfs als dit zou neerkomen op een schending van de verplichtingen van Melli Mello onder de Overeenkomst. De klant zal Melli Mello vrijwaren van en vrijwaren tegen dergelijke claims die dit bedrag overschrijden.

4. Melli Mello is in geen geval aansprakelijk voor verlies van gegevens of inhoud, winstderving, bedrijfsonderbreking of voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, reputatieschade, exemplarische of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, zelfs als Melli Mello is op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en ondanks het falen van het essentiële doel van een beperkt rechtsmiddel.

5. Elke aanspraak op werknemers of door Melli Mello ingeschakelde personen is uitgesloten. Werknemers en personen in dienst van Melli Mello kunnen te allen tijde een beroep doen op deze derde begunstigde clausule.

6. De klant moet claims op basis van deze clausule indienen bij Melli Mello binnen één (1) jaar nadat ze zich voordoen, anders vervallen alle rechten op compensatie ("Statuut van beperkingen").

Artikel 16. Diversen

1. Geen verklaring van afstand door Melli Mello van enige schending door de Klant, of het nalaten van Melli Mello om aan te dringen op de naleving door de Klant, zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige volgende schending van dezelfde of enige andere bepaling.

2. Melli Mello wordt niet geacht in strijd met het Contract te zijn als Melli Mello niet in staat is om de Diensten of enig deel daarvan te voltooien als gevolg van brand, aardbeving, arbeidsconflict, overmacht of publieke vijand, overlijden, ziekte of onvermogen van Melli Mello of enige lokale, staats-, federale, nationale of internationale wet, overheidsorde of regelgeving of enige andere gebeurtenis die buiten de controle van Melli Mello valt. Als zich een dergelijke overmachtsituatie voordoet, zal Melli Mello de Klant op de hoogte stellen van zijn onvermogen om de Services uit te voeren of van enige vertraging in de voltooiing ervan, en Melli Mello zal herzieningen van het schema voor de voltooiing van de Services voorstellen.

3. De partijen erkennen uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen exclusieve relatie tussen de partijen tot stand brengt. Melli Mello heeft het recht om ontwerpdiensten aan anderen aan te bieden en te leveren, andere klanten te werven en anderszins reclame te maken voor de diensten die door Melli Mello worden aangeboden.

4. Niets in de relatie tussen Melli Mello en de klant zal een agentschap, partnerschap of joint venture tussen de partijen tot stand brengen en in het bijzonder heeft de klant niet het recht om enige vertegenwoordiging of garantie te geven namens Melli Mello.

5. Geen van de partijen mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van dit contract overdragen, toewijzen of bezwaren of deze van rechtswege of anderszins laten overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

6. De Overeenkomst mag niet worden overgedragen, noch mag de Klant de Overeenkomst in sublicentie geven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Melli Mello, zowel met betrekking tot de toewijzing of verlening van een dergelijke sublicentie als met betrekking tot de gedetailleerde voorwaarden ervan.
7. Melli Mello heeft het recht om al haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij en, voor zover nodig, stemt de Klant hierbij uitdrukkelijk in met een dergelijke overdracht. De opdrachtgever zal voorts alle redelijke assistentie verlenen die nodig is om de overdracht van rechten en / of verplichtingen te bewerkstelligen.

8. Bij strijdigheid tussen een vertaling van de Overeenkomst en / of de Algemene Voorwaarden is de Engelse tekst bindend.

9. In geval van tegenstrijdigheid tussen een Nederlandse juridische term die in deze algemene voorwaarden wordt gebruikt en de Engelse vertaling, prevaleert de Nederlandse juridische term.


Artikel 17. Toepasselijk recht

1. Op alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden en andere juridisch bindende transacties tussen de Klant en Melli Mello is Nederlands recht van toepassing.

2. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) is ook van toepassing op de levering van producten onder de overeenkomst.

3. In het geval van een geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst, komen de partijen overeen om te proberen het geschil op te lossen door middel van onderhandelingen tussen de partijen.

4. Indien zij het geschil niet kunnen oplossen, zal het geschil worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland Utrecht.

5. In afwijking van het bovenstaande heeft Melli Mello te allen tijde het recht om een gerechtelijke procedure tegen de Klant aan te spannen in het land waar de maatschappelijke zetel van de Klant is gevestigd.

6. In geval van tegenstrijdige bepalingen tussen deze algemene voorwaarden en de licentieovereenkomst tussen de klant en Melli Mello, prevaleert de bepaling van de licentieovereenkomst.